Đăng nhập
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 19
  • Trong tuần: 141
  • Tất cả: 306420
Giới thiệu

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
CỦA PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

I. Ví trí và chức năng

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và nhiệm vụ công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.
 
II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Ủy ban nhân dân huyện:
a) Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của Ủy ban nhân dân huyện về hoạt động giáo dục trên địa bàn;
b) Dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch 05 năm, hằng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính Nhà nước về lĩnh vực giáo dục trên địa bàn;
c) Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường tiểu học; trường mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ, trường, lớp mẫu giáo, không bao gồm nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (gọi chung là cơ sở giáo dục mầm non) và trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân huyện.
2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện: dự thảo các quyết định thành lập (đối với các cơ sở giáo dục công lập), cho phép thành lập (đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập), sáp nhập, chia, tách, giải thể các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài): trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường tiểu học; cơ sở giáo dục mầm non; trung tâm học tập cộng đồng; các cơ sở giáo dục có tên gọi khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện.
3. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương, các cơ chế, chính sách về xã hội hoá giáo dục sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục.
4. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục các cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện quy định tại khoản 2 Điều này theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục; công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện.
6. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
7. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương trong lĩnh vực giáo dục.
8. Tổ chức thực hiện công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, công tác thi đua, khen thưởng về giáo dục trên địa bàn huyện.
9. Phối hợp với Phòng Nội vụ hướng dẫn các cơ sở giáo dục xác định vị trí việc làm, số người làm việc; tổng hợp vị trí việc làm, số người làm việc của các cơ sở giáo dục; quyết định vị trí việc làm, số người làm việc cho các cơ sở giáo dục sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện và kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng, hợp đồng, điều động, luân chuyển, biệt phái và thực hiện chính sách đối với công chức, viên chức của các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện và công chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
10. Quyết định thành lập Hội đồng trường các cơ sở giáo dục công lập; công nhận, không công nhận Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện theo quy định của pháp luật và ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
11. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng, lập dự toán ngân sách giáo dục hằng năm; tổng hợp ngân sách giáo dục hằng năm để cơ quan Tài chính cùng cấp trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; quyết định giao dự toán chi ngân sách giáo dục cho các cơ sở giáo dục khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch xác định, cân đối ngân sách Nhà nước chi cho giáo dục hằng năm của địa phương, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng ngân sách Nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác cho giáo dục đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân huyện.
12. Phối hợp với Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch giúp Ủy ban nhân dân huyện kiểm tra, thanh tra thực hiện việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân cấp huyện.
13. Thực hiện cải cách hành chính, công tác thực hành, tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến giáo dục và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.
14. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hằng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dục theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân huyện.
15. Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và của Ủy ban nhân dân huyện; thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện giao.

CƠ CẤU TỔ CHỨC, BIÊN CHẾ 

III. Cơ cấu tổ chức bộ máy
1. Lãnh đạo Phòng: Phòng Giáo dục và Đào tạo có Trưởng phòng và không quá 03 Phó Trưởng phòng.
2. Biên chế: căn cứ quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý biên chế công chức, Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Phòng Nội vụ xác định vị trí việc làm và cơ cấu công chức theo ngạch trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt và quyết định số biên chế công chức hằng năm của Phòng Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm đủ biên chế công chức theo vị trí việc làm để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.
 
IV. Các cơ sở giáo dục

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý Nhà nước đối với các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự tham gia đầu tư của các tổ chức và cá nhân nước ngoài):
- Các cơ sở giáo dục mầm non (bao gồm nhóm trẻ và nhà trẻ, mẫu giáo);
- Các trường tiểu học;
- Các trường trung học cơ sở;
- Trường phổ thông dân tộc bán trú.
- Trường phổ thông có nhiều cấp học (không có cấp học THPT)
2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế các cơ sở giáo dục nêu trên thực hiện theo quy định tại điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và các văn bản do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.
3. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bố trí công tác, khen thưởng, kỷ luật cán bộ quản lý và nhà giáo các cơ sở giáo dục thực hiện theo điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động, quy định của pháp luật hiện hành và phân cấp quản lý của tỉnh.
 

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

 
I. Nguyên tắc, lề lối làm việc 
1. Trong chỉ đạo và điều hành công việc, lãnh đạo phòng thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ thủ trưởng; đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, ý thức trách nhiệm của từng cán bộ, công chức; đảm bảo trật tự, kỷ cương của cơ quan quản lý Nhà nước.
2. Trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải đảm bảo thống nhất, giải quyết công việc phải căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; thực hiện chủ trương cải cách hành chính, không gây phiền hà, sách nhiễu đối với cơ sở giáo dục, người học và nhân dân.
3. Các công chức có trách nhiệm chủ động, sáng tạo và đề xuất những sáng kiến, phương án nhằm giải quyết tốt nhất những công việc được giao; đồng thời phối hợp với các công chức khác, cộng tác với đồng nghiệp để hoàn thành nhiệm vụ được giao; chịu trách nhiệm trước lãnh đạo phòng, trước pháp luật về kết quả công việc.
 
VI. Trưởng phòng 

1. Trưởng phòng là người lãnh đạo cao nhất của Phòng Giáo dục và Đào tạo, quản lý và điều hành công tác theo chế độ thủ trưởng; thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân huyện, trước pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của phòng.
2. Trưởng phòng phụ trách chung, trực tiếp phụ trách công tác Tổ chức - cán bộ, kế hoạch - tài chính và thanh tra giáo dục; đồng thời chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác của các Phó Trưởng phòng và cán bộ, công chức thuộc phòng.
3. Trưởng phòng triển khai mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến Phó Trưởng phòng, cán bộ, công chức thuộc phòng và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
4. Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan, thực hiện việc quản lý Nhà nước về  Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn.
 
VII. Phó Trưởng phòng

1. Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng, trực tiếp phụ trách và chỉ đạo một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, Ủy ban nhân dân huyện và pháp luật về lĩnh vực công tác được giao.
2. Phó Trưởng phòng có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, triển khai, hướng dẫn các đơn vị thực hiện; chủ động trong việc giải quyết những công việc phát sinh. Trường hợp các vấn đề vượt thẩm quyền giải quyết hoặc những vấn đề quan trọng khác thì phải xin ý kiến của Trưởng phòng trước khi quyết định.
 
VIII. Việc bổ nhiệm Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, quy chế phối hợp giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Ủy ban nhân dân huyện  do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và theo quy định của pháp luật. Việc miễn nhiệm, cách chức, giáng chức, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thực hiện theo quy định của pháp luật.